اینورتر
چاقو ضامن دار

با شما تمام کوه

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

با شما تمام هرچه هست